Ghid de redactare Lucrare academică - pentru absolvenţii facultăţilor de: Medicina, Medicina Dentară și Asistenţă Medicală Generală

Lucrarea de licenţă este dovada nivelului şi calităţii pregătirii profesionale, teoretice şi aplicative a absolventului iar, prin modul în care este susţinută (oral, în faţa unei comisii de examinare) ea pune în valoare atributele ştiinţifice esenţiale, definitorii ale absolventului. Fiecare student are obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic coordonator, respectând, pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării, cerinţele impuse de acesta.
În alegerea coordonatorului ştiinţific al lucrării de licenţă primează următoarele criterii:
a) Lucrarea de licenţă/disertaţie este o lucrare de tip creativ, care necesită o îndrumare ştiinţifică, de înalt nivel şi care asigură un material elaborat şi bine fundamentat teoretic şi practic.
b) pot îndruma lucrări de licenţă numai următoarele grade didactice: asistenţii universitari cu titlul de doctor, lectorii universitari (şefi de catedră) doctori sau doctoranzi, conferenţiarii şi profesorii universitari.
c) este extrem de important ca între student şi coordonatorul ştiinţific să existe o comunicare liberă, ştiinţifică, bazată pe respectul şi aprecierea reciprocă.

Capitolul 1. Structura lucrării de licenţă
Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:
1. Coperta – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt:
- Universitatea de Medicină şi Farmacie ......................................
- Facultatea de (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)
- Lucrare de licenţă
- Coordonator ştiinţific:
- Absolvent:
- Anul:

2. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă
sunt:
- Universitatea de Medicină şi Farmacie ...................................
-Facultatea de (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, FMAM(Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)
- Lucrare de licenţă
- Titlul exact al lucrării
- Coordonator ştiinţific:
- Absolvent:
- Anul:
3. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină titlurile tuturor capitolelor
însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol;
4. Introducere – conţine următoarele aspecte:
- motivaţia alegerii temei, gradul de noutate al acesteia;
- este echivalentul unei sumare puneri la punct a temei pentru cei care nu o cunosc bine;
- indică succcint scopul și obiectivele generale ale  lucrării de licență;
- precizează particularitățile și importanța temei abordate;
- introducerea nu se numerotează ca şi capitol.
5. Conţinutul tezei – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 8 capitole numerotate crescător.
Lucrarea de licenţă va avea o parte generală, care va descrie stadiul actual al cunoaşterii în domeniu şi o parte reprezentată de cercetarea științifică a studentului.
6. Concluzii
- concluziile lucrării de licență nu trebuie să fie în număr mai mare de 10-15.
- concluzii sunt ideile cele mai importante, opinia personală privind rezultatele obţinute precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată.
- concluziile lucrării de licență nu se numerotează ca şi capitol.
7. Bibliografia
- bibliografia conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă.
- bibliografia nu se numerotează ca şi capitol al lucrării.
-referințele bibliografice trebuie să fie selectate și redactate într-un număr strict necesar pentru documentarea lucrării fără a se ajunge la o bibliografie exhaustivă
- un indice bibliografic poate fi citat de mai multe ori într-o lucrare.
- indicele bibliografic este inserat în text imediat după enunţarea informa ției şi înainte de punct.
- se recomandă ca bibliografia să fie în ordine alfabetică.
Exemple pentru redactarea bibliografiei:
- Sandlund JT, Crist WM, Abromowich M, et al - Pleural effusion is associated with a poor treatment outcome in stage III small non-cleaved cell lymphoma. Leukemia 1991; 71-74
-Sandlund JT, Hutchison RE, Crist WM – Non-Hodgkin,s lymphoma. In Fernbach DJ. Vietti TJ, eds. Clinical pediatric oncology, 4th ed. St. Louis: Mosby-Year Book, 1991:337-53
-Magrath IT – Malignant non- Hodgkin,s lymphoma in children. In: Pizzo PA, Poplack DG, eds. Principles and practice of pediatric oncology, 2nd ed. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1993: 537-75
- Sandlund JT, Downing JR, Crist WM – Non-Hodgkin,s lymphoma in chijdhood. N. Engl J Med 334 (19 ): 1238-48, 1996

8. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2, etc);

Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă
1. Formatul întregii lucrări este A4, numărul recomandat de pagini fiind între 80 şi 100 pagini utilizand un limbaj academic printr-o prezentare de inalta tinuta.
2. Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu până la ultima pagină a lucrării, dar numărul pe pagină apare doar începând cu Introducerea; acesta se inserează în subsolul paginii, centrat sau în dreapta jos.
3. Figurile au un număr (cifre arabe) şi un titlu; se numerotează în ordinea apariţiei în text.
4. Tabelele au un număr (cifre romane) şi un titlu; se numerotează în ordinea apariţiei în text.
5. Capitolele încep întotdeauna pe pagina nouă.
6. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi.
7. Lucrarea se va redacta cu font Times New Roman 14 la 1.5 randuri.

Declaraţie standard – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a plagiatului).

Mult succes tuturor!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul Dvs. va fi trimis spre aprobare

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *